Religia Gotow - chrzescijanstwo arianskie cz.2

Religia Gotow - chrzescijanstwo arianskie cz.2

Postautor: salaf » śr gru 04, 2013 7:30 pm

539r. - Rzymski wódz Belizariusz pokonuje Ostrogotów.
Papież ma wolną rękę w Rzymie.
  539r. - Zostaje ustanowiona władza papieży i obowiązkowe odprawianie mszy. Papież wzniósł się we władzy tak wysoko, że mógł już wykonywać nie tylko najwyższą władzę w Kościele, ale i władzę świecką, choć na początku zaledwie widoczną.
  539r. - Athanasiańskie wyznanie wiary: 
  "Ktokolwiek ma być zbawiony, przede wszystkim jest konieczne, aby wyznawał wiarę katolicką, której to wiary, jeżeli ktoś nie zachowuje w całości i bez zmazy, ten bezwątpienia zginie na wieki. A wiara katolicka jest taką:, że czcimy jednego Boga w Trójcy i Trójcę w Jedności; nie rozdzielając osób ani nie dzieląc istności. Albowiem jest jedna osoba Ojca, i Syna i Ducha Świętego jest jedna; chwała jest równa, majestat współwieczny. Jakim jest Ojciec, takim jest Syn i takim jest Duch Święty. Ojciec niestworzony, Syn niestworzony i Duch Święty niestworzony. Ojciec niepojęty, Syn niepojęty i Duch Święty niepojęty. Ojciec wieczny, Syn wieczny i Duch Święty wieczny. A jednak nie są oni trzema wiecznymi, lecz jednym wiecznym. Także niema trzech niepojętych, ani trzech niestworzonych, lecz jeden niepojęty i jeden niestworzony. Podobnie Ojciec jest wszechmogący, Syn wszechmogący i Duch Święty wszechmogący. A jednak nie ma trzech wszechmogących, lecz jeden wszechmogący. Tak i Ojciec jest Bogiem, Syn Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. A jednak nie ma trzech Bogów, lecz jeden Bóg. Podobnie Ojciec jest Panem, Syn jest Panem i Duch Święty jest Panem. A jednak nie ma trzech Panów, lecz jeden Pan. Albowiem jak jesteśmy zmuszeni przez prawdziwość chrześcijańską do uznania, że każda osoba sama w Sobie jest Bogiem i Panem, tak też nie wolno nam na podstawie katolickiej religii mówić, że jest trzech Bogów lub trzech Panów. Ojciec z nikogo nie jest uczyniony, ani zrobiony ani stworzony, ani spłodzony. Syn jest jedynie z Ojca, nie zrobiony, nie stworzony tylko spłodzony. Duch Święty jest z Ojca i z Syna; ani zrobiony, ani stworzony, ani spłodzony, lecz wychodzący. Tak też jest jeden Ojciec a nie trzech Ojców; jeden Syn a nie trzech Synów; jeden Duch Święty, a nie trzech Duchów Świętych. A w Trójcy tej żaden nie jest ponad drugim ani za drugim; żaden nie jest większy ani mniejszy od drugiego. Ale wszystkie trzy osoby są współwieczne i współrówne. Jak też powyżej powiedziano, we wszystkich rzeczach należy czcić Jedność w Trójcy i Trójcę w Jedności.
  Kto tedy ma być zbawiony, musi myśleć o Trójcy. Co więcej, koniecznym jest dla wiecznego zbawienia, aby wierzył on także w wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Właściwą wiarą jest wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Bogiem z istności Ojca, spłodzonym przed światami; a człowiekiem z istności Swojej matki, narodzonym na świecie, doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, czyli składającym się z rozumnej duszy i ludzkiego ciała. Równym Ojcu, co do Jego naczelnictwa Bożego, ale niższy od Ojca, pod względem Swego człowieczeństwa. Który, chociaż jest Bogiem i człowiekiem, jednak nie jest dwoma, lecz jednym Chrystusem. Jednym nie przez przemianę Boga, jako Głowy, w ciało, lecz przez przyjęcie człowieczeństwa do Boskości. Jednym razem, nie przez zlanie istności, lecz przez jedność osoby. Albowiem, jeśli rozumna dusza i ciało stanowią jednego człowieka, tak Bóg i człowiek tworzą jednego Chrystusa. Który cierpiał dla naszego zbawienia, wstąpił do piekieł, zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci. Wstąpił na niebiosa; siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Z stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przy tem przyjściu wszyscy ludzie powstaną znowu w swych ciałach i będą odpowiadać za swoje uczynki. A ci, którzy dobrze czynili, pójdą na żywot wieczny, ci zaś, którzy źle czynili, na wieczny ogień. Taką jest wiara katolicka, bez której wiernego wyznawania żaden człowiek nie może być zbawiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, tak i teraz, i na wieki niech będzie, aż po świat bez końca. Amen."
Od 539r. wierni Pańscy byli zmuszeni do ukrywania się i przebywania w odosobnieniu (ukrycie i samotność, często bez możliwości na działalność publiczną). Sekta rzymsko-katolicka rozwijała papieskie błędy i zdobywała wielkie wpływy między władcami i prostakami. Wierni Pańscy byli coraz bardziej usuwani na mniej ważne i oddalone stanowiska. Pan przez zasady Jego Słowa i Opatrzności oznajmił swoim wiernym, aby oddalili się na odosobnione stanowiska.
W następnych latach (539-799) Arianizm umarł zupełnie, a ostatni naród ariański przeszedł na katolicyzm przed 700r. Spory tego okresu podzieliły istniejące sekty, przez co bardzo osłabło oddziaływanie małych prawd pozostawionych przez wiernych Pańskich. Te prawdy były przedstawiane ludziom przez wiernych, których coraz bardziej zmuszano do udania się w odosobnione miejsca. Stopniowo coraz bardziej powszechnie przedstawiane były błędy.
540r. - Persowie zdobywają Antiochię.
  541-542 - Wojska cesarstwa bizantyjskiego pod wodzą Narsesa ostatecznie rozbijają Ostrogotów i opanowują Italię.
542r. - Papież domaga się władzy od Ostrogotów.
W owym czasie największym królestwem w Europie zachodniej staje się państwo Franków.
543r. - Papież powiększa swoje aspiracje do władzy cywilnej.
  544-553 - Spór czy w Chrystusie znajdują się dwie natury czy też jedna, rozstrzygnięty na radzie w Konstantynopolu w 553r.
544r. - Ostrogoci odbijają część Włoch od Rzymian.
547r. - Ustanowiono 40-dniowy post.
549r. - Ostrogoci oblegają Rzym.
  552r. - Na stepach nadkaspijskich pojawiają się Awarowie, lud koczowniczy z Azji Środkowej, wyparty stamtąd przez cesarzy chińskich.
  552r. - Rzymski wódz Narses zwycięża Ostrogotów we Włoszech. Jednocześnie jest opanowana część południowa Hiszpanii i jest tam odtworzona administracja rzymska.
553r. - Sobór Konstantynopolitański II. Jest podjęta próba przywrócenia jedności z monofizytami.
554r. - Pobici Ostrogoci opuszczają Włochy i przestają istnieć jako naród. Włochami zarządza Narzes (553-568) jako egzarcha, tj. jako zarządca prowincji rzymskiej w imieniu cesarza bizantyńskiego.
554r. - Biskup Rzymu, poddany cesarza, staje się zgodnie z Kodeksem Justyniana sędzią, zarządcą finansowym i oficjalnym protektorem Rzymu.
  556-561 - Panowanie papieża Pelagiusza I.
556r. - Bizancjum łamie monopol Chin na produkcję jedwabiu po wykradzeniu jajeczek jedwabników.
561-574 - Panowanie papieża Jana III.
  563r. - Irlandzki opat, Kolumba, przybywa do Brytanii i rozpoczyna nawracanie Szkotów (umiera w 597r.).
567-568 - Awarowie zajmują Nizinę Węgierską i wypierają stamtąd Longobardów. Awarowie prowadzą wyprawy na okoliczne ziemie.
  567r. - Longobardowie wkraczają w alpejskie regiony Włoch i zamierzają podbić właściwe Włochy. Longobardowie są wypierani z dotychczas zajmowanych przez siebie terenów przez Awarów, dlatego zaczynają opanowywać Italię. Najazdy trwały do 574r.
  568r. - Ariańscy Longobardowie opanowali północne Włochy, a po 21 latach zdobywają prawie cały kraj, z wyjątkiem Rzymu. Zakładają państwo ze stolicą w Pawii (od nazwy Longobardów pochodzi dzisiejsza nazwa Lombardii).
570-632 - Życie i działalność Mahometa, głosiciela nowej religii na Półwyspie Arabskim. Głoszona przez Mahometa nowa religia, zwana islamem, czyli poddaniem się woli Bożej, stała się potężnym czynnikiem ideologicznym, jednoczącym świat arabski i dynamizującym go. Początkowo Mahomet założył państwo obejmujące znaczną część Półwyspu Arabskiego z miastami: Jatrib (nazwanym później Madinat an-Nabi, czyli Medyna - "miasto proroka") i Mekka. Następcy Mahometa, zwani kalifami, czyli zastępcami proroka, powiększyli obszar swego państwa i bardzo szybko doszło do konfliktu między islamem i chrześcijaństwem.
575-579 - Panowanie papieża Benedykta I.
  579-590 - Panowanie papieża Pelagiusza II.
582r. - Słowianie przekraczają Dunaj, najeżdżają i osiedlają się na Bałkanach. Bizancjum jest bezsilne.
  585r. - Państwo Swebów w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, po podbiciu przez Wizygotów, traci swą niepodległość.
  585r. - Egzarcha, urzędnik upoważniony przez cesarza, zaczyna sprawować bezpośrednią władzę nad Italią.
  587r. - Król Wizygotów, Rekader, i większość wizygockich możnowładców w Hiszpanii przyjęli katolicyzm. Wzrost politycznych wpływów biskupów hiszpańskich.
589r. - Arianizm Wizygotów zostaje obalony w Hiszpanii przez manipulacje papieża.
  590-604 - Panowanie papieża Grzegorza I Wielkiego. Doktor Kościoła. Wprowadził do liturgii chorał gregoriański. Uniezależnił się politycznie od Bizancjum. Prowadził i wspierał liczne misje i akcje dyplomatyczne na dworach germańskich. Skupił on w swym ręku władzę kościelną i faktycznie świecką nad Rzymem i okręgiem rzymskim. Stopniowo niezależnymi władcami środkowych Włoch stają się papieże.
591r. - Bizancjum uzyskuje część Armenii.
592r. - Ariański król Longobardów, Agilulf, chociaż się trzyma arianizmu, to stara się o pojednanie z katolikami.
  593r. - Papież Grzegorz I ustanawia wiarę w "czyściec", aby wzmocnić stan finansowy kurii papieskiej.
  593r. - Papież usiłuje nawrócić Longobardów przy pomocy ich królowej.
  597r. - Papież Grzegorz I wysyła pewnego zakonnika imieniem Augustyn w misji nawracania na rzymski katolicyzm Anglii. Tamtejsi biskupi i Anglo-Saksoni, którzy przyjęli chrześcijaństwo z Francji, odrzucili twierdzenia Augustyna o pretensjach papieskich do władzy nad klerem i ludem świeckim Anglii.
  600r. - Ustanowiono godzinki do "Matki Boskiej". Do obrzędów kościelnych wprowadzono łacinę.
 
 
  601r. - Augustyn z niepowodzeniem próbuje zjednać dla Rzymu walijskich biskupów.
  604-606 - Panowanie papieża Sabiniana.
606r. - Cesarz Fokas i jego poplecznicy uznają prymat papieski.
  606r. - Początek wojny Bizancjum z Persami, w której tracą Syrię, Palestynę i Egipt, a w 610r. dochodzi do oblężenia Konstantynopola.
607r. - Panowanie papieża Bonifacego III.
  608-615 - Panowanie papieża Bonifacego IV.
612-614 - Słowianie prowadzą najazdy na wybrzeże Dalmacji.
615-618 - Panowanie papieża Adeodata I.
619r. - Słowianie oblegają Konstantynopol.
619-625 - Panowanie papieża Bonifacego V.
622r. - Mahomet opuszcza Mekkę, gdzie jego wystąpienia spotkały się z nieprzychylnym przyjęciem, i udaje się do Medyny. Powstaje wspólnota islamska.
początek ery muzułmańskiej.
Mahomet organizuje koczowników i pasterzy z Półwyspu Arabskiego tworząc ogromne państwo arabskie.
  622r. - Bizancjum odzyskuje na Persach utracone tereny.
  623r. - Słowianie oblegają Konstantynopol.
625-638 - Panowanie papieża Honoriusza.
626r. - Awarowie w jednej z wypraw docierają aż pod Konstantynopol.
  630r. - Pierwsza walka między mahometanami a chrześcijanami koło Muty, w Syrii, ma zakończenie niezdecydowane.
  632r. - Śmierć Mahometa, który zdobył Mekkę i podporządkował sobie większą część Półwyspu Arabskiego.
  633r. - Mahometanie wtargnęli do Mezopotamii. W latach 633-643 Arabi podbijają Syrię, Mezopotamię, Persję, Egipt i Cyranejkę.
633-680 - Spór o to, czy w Chrystusie znajduje się jedna wola, czy też dwie, rozstrzygnięty na radzie w Konstantynopolu w 680r.
  633r. - Patriarcha Konstantynopola Sergiusz stara się pogodzić katolików z monofizytami za pomocą formuły, w której potwierdza jeden "modus działania" w Chrystusie. Zabrania mówienia o jednym czy dwu działaniach w Chrystusie, wskazując na to, że nie może być mowy o woli ludzkiej w ścisłym znaczeniu w Chrystusie.
  634r. - Papież Honoriusz I popiera poglądy patriarchy Konstantynopola Sergiusza i w liście oświadcza: "Wyznajemy jedną wolę w naszym Panu Jezusie Chrystusie ... Nie było w naszym Zbawicielu woli innej".
636r. - Arabowie (Mahometanie) zajęli Syrię.
  637r. - Saraceni (Arabowie) zdobywają Jeruzalem. Udaremniają opozycję patriarchy jeruzalemskiego, Sofroniusza, i jego kleru, co do poglądu monoteletów. Saraceni w ten sposób podbili i zniszczyli patriarchat w Jerozolimie. Wojska arabskie zajmują Palestynę i wypędzają Żydów z Jerozolimy. Arabski kalif Omar ogłosił Jerozolimę trzecim, co do ważności (po Mekce i Medynie) świętym miastem muzułmanów. Na gruzach żydowskiej świątyni Bożej w Jerozolimie buduje meczet.
  638r. - Saraceni (Arabowie) podbijają i niszczą patriarchat w Antiochii.
638-681 - Kryzys monotelecki.
  638r. - Cesarz Herakliusz ogłasza edykt Ekthesis, w którym nawiązuje do poglądów papieża Honoriusza I i patriarchy Konstantynopola Sergiusza. Ten edykt staje się podstawą monoteletyzmu (monos - jeden; thelos - wola). Z przyczyn politycznych zarządził on przymusowy chrzest Żydów. W ten sposób chciał sobie zagwarantować jedność państwa.
640r. - Saraceni podbijają i niszczą patriarchat w Aleksandrii. Arabowie zajmują Egipt, a w następnych latach całą północną Afrykę.
640r. - Panowanie papieża Seweryna.
  640-642 - Panowanie papieża Jana IV.
  640r. - Papież Jan IV odrzuca edykt cesarski Ekthesis, który odnosi się do monoteletyzmu.
  642-649 - Panowanie papieża Teodora I.
  647r. - Cesarz Konstans II wydaje edykt, tzw. "Typos" zakazujący sporów i nawołujący do powrotu do poprzedniego stanu przed zaczęciem się sporu monoteletańskiego, tj. ażeby nie nauczano ani o jednej woli Chrystusa, ani o dwóch - tym sposobem chce zignorować cały przedmiot.
649-655 - Panowanie papieża Marcina I.
  649r. - Papież Marcin I zwołuje synod laterański. Synod potępia monoteletyzm i wprowadza rozróżnienie pomiędzy wolą Boską a wolą ludzką w Chrystusie.
649-654 - Arabowie zajmują Cypr.
650r. - Powstanie grupy religijnej Paulicjan w Armenii i Syrii. Mieli doktrynę o charakterze dualistycznym, negowali dogmaty katolickie. Dali oni początek bogomilcom.
  653r. - Sobór biskupów w Toledo w Hiszpanii. Biskupi wypowiadają się w sprawach świeckich ograniczając władzę królów Wizygockich. Wstępujący na tron władca miał składać przysięgę, którą zobowiązywał się do opiekowania się kościołem katolickim i do prześladowania Żydów. Królowi zabroniono pozbywać się dóbr koronnych, które w całości mają przechodzić na następców, wybieranych każdorazowo przez możnowładców świeckich i duchownych.
653r. - Cesarz bizantyński nakazuje uwięzić papieża Marcina I, który umiera w 655r.
  653-661 - Za czasów króla Ariperta I, Longobardowie przyjęli katolicyzm, co przyspieszyło proces formowania się narodowości włoskiej. Ostatnia narodowość ariańska, tj. Longobardowie, przeszli na katolicyzm. Arianizm umarł zupełnie.
654-657 - Panowanie papieża Eugeniusza I.
  657-672 - Panowanie papieża Witaliana.
  664r. - Brytyjski Kościół przyjmuje metody rzymskie.
  672-676 - Panowanie papieża Adeodata.
674r. - Arabowie atakują Konstantynopol.
676-678 - Panowanie papieża Donusa.
676-677 - Pierwsza klęska Mahometan u wrót Kanstantynopola.
678-681 - Panowanie papieża Agatona. "Święty" papież Agaton twierdzi, iż jest nieomylnym i cudotwórcą. On to potępił nauki głoszone przez papieża (również nieomylnego) Honoriusza. 
  680r. - Sobór Konstantynopolitański III. Cesarz Konstantyn IV Pogonatos zwołał sobór do Konstantynopolu (tzw. pierwszy sobór truliański) w celu obalenia monoteletyzmu. Potępiono monoteletyzm. Trzeci sobór powszechny w Kanstantynopolu stwierdza, że w Chrystusie istnieją dwie wole i potępia monoteletów, na czele z patrairchą Konstantynopola Sergiuszem i papieżem Honoriuszem I.
  Zaczęto używać krzyże jako godła - zalecono przedstawianie Chrystusa na krzyżu, cierpiącego, jednak z otwartymi oczami.
  680r. - Kościół Rzymsko-Katolicki rzuca klątwę na papieża Honoriusza, jako na "heretyka" za nauczanie ex katedra. Niezwykłość tego łączy się z faktem, że w 1870r. Sobór Watykański ogłosił nieomylność papieży ex katedra. Papież, który ogłosił Honoriusza "heretykiem" również ogłosił to ex katedra. Setki ksiąg napisano, by wyjaśnić tę sprawę duchowieństwu kościoła rzymsko-katolickiego.
  682-683 - Panowanie papieża Leona II.
  684-685 - Panowanie papieża Benedykta II.
  685-686 - Panowanie papieża Jana V.
  686-687 - Panowanie papieża Konona.
  687r. - Panowanie papieża Teodora.
  687r. - Panowanie papieża Paschalisa.
  687-701 - Panowanie papieża Sergiusza I.
687r. - Pepin z Heristalu jednoczy większość ziem Franków.
692r. - Zwołanie drugiego soboru truliańskiego - są poczynione pierwsze kroki w celu wywołania schizmy pomiędzy Wschodnim i Zachodnim Kościołem.
698r. - Arabowie zajmują Kartaginę, ostatnią twierdzę Bizancjum w Afryce.
701-705 - Panowanie papieża Jana VI.
  705-707 - Panowanie papieża Jana VII.
  708r. - Panowanie papieża Syzyniusza.
708r. - Arabowie kończą podbój Afryki Północnej.
708-715 - Panowanie papieża Konstantyna I.
  708r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.
711r. - Saraceni (Arabowie) urządzają wyprawę do Hiszpanii. Pobijają Wizygotów, których królestwo przestało istnieć. Do 714r. Arabowie kończą podbój państwa Wizygotów.
  711r. - Po długiej wojnie Arabowie zostali wyparci z Indii. Religii islamu została przeciwstawiona religia hinduska, która zaczęła dominować na buddyzmem w Indiach.
715-731 - Panowanie papieża Grzegorza II.
  717-787 - Spór, czy chrześcijanie mogą oddawać cześć religijną obrazom, czy też nie, rozstrzygnięty na radzie w Nicei w 787r.
718r. - Odparcie Arabów spod Konstantynopola.
  719r. - Arabowie wkraczają do Akwitanii.
  721r. - Saraceni po raz pierwszy napadają na Francję, w 732r. Frankowie powstrzymują ich dalszy pochód we Francji.
726-843 - W Bizancjum dochodzi do konfliktu na tle religijnym (cesarz wydaje dekret zakazujący kultu obrazów, niszczy się ikony i ilustrowane księgi, zamyka klasztory powodujące opór wśród mnichów i świeckich).
  Kryzys obrazoburczy w chrześcijaństwie wschodnim.
726r. - W Bizancjum, cesarz Leon III wydał dekret zakazujący oddawania czci obrazom. Gdy żołnierze zdejmowali znad bramy pałacu cesarza słynący cudami obraz z wizerunkiem Chrystusa, kobiety zaatakowały ich i zabiły oficera. Ujęte i stracone, zostały uznane pierwszymi męczennikami obrony świętych obrazów. W ten sposób rozpoczął się kryzys, który ogarnął całe imperium.
731-741 - Panowanie papieża Grzegorza III.
732r. - Karol Martel (Młot), władca Franków, zwycięża wojska arabskie pod Poitiers. Zostaje zatrzymany pochód Arabów. Od tego czasu zaczyna się wielka kariera jazdy rycerskiej.
  737r. - Wódz Franków, Karol Martel, wypędza Saracenów z Francji do Hiszpanii.
  741r. - Po śmierci wodza Franków, Martela, jego dwaj synowie, Karloman i Pepin Mały, dziedziczą królestwo Franków pomiędzy siebie (w 747r. Karloman zrzeka się swoich praw na rzecz swego brata).
  741-768 - Panowanie nad Frankami Pepina.
741-752 - Panowanie papieża Zachariasza. Papież Zachariasz zamiast nawracać niemieckich pogan na chrześcijaństwo, jak to czynił do tej pory, teraz zaczyna nawrócone Niemcy i Francję poddawać pod organizację, nauki i obrządki Rzymu. Papież Zachariasz okazał się wielkim sekciarzem, choć Rzymianie nazywają go "Apostołem Niemców". Francja i Niemcy uniżyły się pod nogi papieża, przypuszczalnego "następcy Apostoła Piotra".
741-752 - Podczas tego okresu korupcji papieskiej opierają się Adalbert (Frank), Klement (Szkot) i Wirgiliusz (Irlandczyk). W tym samym czasie istniał ruch anty-rzymski Franciszka, Klementa w Szkocji i Virgiliusa w Irlandii sprzeciwiający się czczeniu aniołów, świętych i relikwii, pielgrzymowaniu i spowiedzi. Twierdzili, że kapłaństwo wyobrażało tych, co byli poświęceni, i że powinno się chwalić Boga w duchu i prawdzie, co sprzeciwiało się rzymskiemu formalizmowi.
  Papież wydał na nich przekleństwo, a władze cywilne uwięziły ich, lecz szybko odzyskali wolność, choć nadal byli prześladowani.
749r. - Arabowie tracą nabytki w Galii.
751r. - Z rozkazu papieża, arcybiskup Moguncji Bonifacy, stojący na czele frankońskich misjonarzy w zachodniej Germanii, koronuje króla Franków Pepina Małego. Początek panowania Karolingów.
   Bonifacy ewangelizuje plemiona germańskie.
752r. - Śmierć papieża Zachariasza zbiega się z wygaśnięciem egzarchatu bizantyńskiego w Rawennie i z dojściem do władzy Pepina we Frankonii.
  752r. - Panowanie papieża Stefana.
752r. - Śmierć Adalberta.
752r. - Stłumienie ruchu Franciszka, Klementa i Virgiliusa.
752-757 - Panowanie papieża Stefana II. Zawarł sojusz z Frankami przeciw Longobardom i doprowadził do utworzenia Państwa Kościelnego.
753r. - Król Longobardów, Aistulf, żąda od papieża poddania się. Rzym jest ostatnim miastem we Włoszech nie zajętym przez Longobardów. Papież odmawia i prosi (754r.) króla Franków, Pepina Małego, o pomoc i ochronę przed Longobardami, którzy zajęli już egzerchat raweński i zagrażają Rzymowi.
  754r. - Cesarz bizantyński Konstantyn V zwołuje synod w Konstantynopolu, który potępia kult obrazów jako przejaw bałwochwalstwa i nakazuje ich zniszczenie.
  754-756 - Pepin, król Franków, wyrusza do Włoch i pobija Longobardów.
  756r. - Pepin darowuje papieżowi Rawenę i okręg rzymski, które stają się częścią posiadłości papieskich. Papież zdobywa władzę świecką.
Powstaje świeckie Państwo Kościelne.
757-767 - Panowanie papieża Pawła I.
  767-769 - Panowanie papieża Konstantyna.
  768r. - Panowanie papieża Filipa. Równoczesne rządy dwóch papieży.
  768-772 - Panowanie papieża Stefana III.
768r.- Pepin umiera, a królestwo Franków jest dzielone pomiędzy jego synów Karola Wielkiego i Karlomana (w 771r. Karol Wielki po śmierci brata zostaje jedynym królem frankońskim).
  768-814 - Panowanie nad Frankami Karola Wielkiego. Prowadzi on liczne wojny przeciw Sasom, Longobardom, Wizygotom, Awarom, Słowianom i Arabom.
772-795 - Panowanie papieża Hadriana I.
773r. - Frankowie rozpoczynają wojnę z Longobardami.
  774r. - Karol Wielki, król Franków, rozbija Longobardów i czyni papieża swoim wasalem nad okolicami Raweny.
782-799 - Spór, czy Chrystus jako ludzka istota był takim samym prawdziwym synem Bożym jak jest teraz w Boskiej postaci, rozstrzygnięty na narodowym synodzie Franków w Aachen w 799r.
  783r. - Nakazano czczenia obrazów, tzw, "świętych" obrazów.
  787r. - Sobór Nicejski. Próba zakończenia sporu o kult obrazów w kościele wschodnim. Pod wpływem cesarzowej Ireny, sobór przywraca kult obrazów.
791-795 - Karol Wielki, król Franków, rozbija państwo Awarów na Nizinie Węgierskiej.
  792r. - Karol Wielki ogłasza "Libri Carolini", czyli ogłasza się zwierzchnikiem całego zachodniego chrześcijaństwa.
795-816 - Panowanie papieża Leona III.
799r. - Na sześciodniowej debacie w Aachen, ostatni wódz antykatolicki Felix von Urgel z Hiszpanii, wyrzekł się swoich poglądów i przyjął katolicyzm. Katolicyzm jest wszechpanującą religią w Europie, a głową kościoła rzymsko-katolickiego jest papież, który rządzi klerem i laikatem w całej Europie.
W tym momencie upadły ostatnie sekty nieortodoksyjne tego okresu, które wcześniej dostarczały pokarmu i wsparcia wiernym Pańskim. Następni reformatorzy byli już trójcowyznawcami (od 539r. do około 1540r.).
 
Qui tacet, consentire videtur - kto milczy, zdaje się zezwalać
Awatar użytkownika
salaf
 
Posty: 11
Rejestracja: pt paź 25, 2013 6:55 am

Wróć do RELIGIA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron